ข้อกำหนดการใช้งานข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

บัญชีผู้ใช้

การยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้งาน

 • ผู้ใช้งานต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต(สำหรับชาวต่างชาติ)
 • ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานแพลตฟอร์ม
 • ผู้ใช้งานจะมีระยะเวลาการทดลองระบบสมาชิกโดยใช้งานฟรี 14 วันหลังจากเปิดใช้งานบัญชี

การประมูล

1. การประมูล

1.1) ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ชนะการเสนอราคา(ในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) และผู้ตั้งการประมูลหรือผู้ตั้งการเสนอราคา(ในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย”) เข้าสู่สถานะการซื้อขายโดยถ้าผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ดำเนินการตกลงซื้อขายห้องจะไม่เข้าสู่สถานะเสร็จสมบูรณ์ ส่งผลให้จำนวนโควต้าการเปิดห้องประมูลของผู้ขายลดลงหรือส่งผลให้ผู้ซื้อไม่ได้รับสิ่งที่ควรจะได้

 • ผู้ขายสามารถดำเนินการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ซื้อได้ โดยทางบริษัทปูชิดาจะทำการปิดห้องการซื้อ-ขาย และทำการตรวจสอบรายงานที่แจ้งเข้ามา โดยจะมีบทลงโทษ ดังข้อ 1.3) โดยถ้าผู้ขายแจ้งรายงานที่ไม่เป็นความจริงจะมีบทลงโทษตามข้อ 1.4)
 • ผู้ซื้อสามารถดำเนินการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขาย โดยทางบริษัทปูชิดาจะทำการปิดห้องการซื้อขายและทำการตรวจสอบรายงานที่แจ้งเข้ามา โดยจะมีบทลงโทษ ดังข้อ 1.2) โดยถ้าผู้ซื้อแจ้งรายงานที่ไม่เป็นความจริงจะมีบทลงโทษตามข้อ 1.5)

1.2) บทลงโทษสำหรับผู้ขายที่ไม่ดำเนินการซื้อ-ขายให้เสร็จสมบูรณ์

 • ในกรณีที่ผู้ขายยกเลิกการขาย ทางบริษัทปูชิดาจะทำการจดจำประวัติการยกเลิกการขาย ถ้าครบ 3 ครั้ง ผู้ขายจะถูกระงับการใช้งานของเป็นเวลา 15 วันโดยเมื่อครบ 15 วันผู้ขายสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้และจำนวนประวัติการยกเลิกการซื้อขายจะเริ่มนับใหม่
 • ในกรณีที่ตรวจสอบและหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ขายมีพฤติกรรมการโกง ทางบริษัทปูชิดาจะทำการระงับการใช้งานของผู้ขายเป็นเวลา 15 วันและหลังจาก 15 วันจะพิจารณาตามความเหมาะสมรวมถึงอาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วย

1.3) บทลงโทษสำหรับผู้ซื้อที่ไม่ดำเนินการซื้อ-ขายให้เสร็จสมบูรณ์

 • ในกรณีที่ผู้ซื้อสละสิทธิ์ ทางบริษัทปูชิดาจะทำการจดจำประวัติการสละสิทธิ์ ถ้าครบ 3 ครั้ง ผู้ซื้อจะถูกระงับการใช้งานเป็นเวลา 15 วันโดยเมื่อครบ 15 วันผู้ซื้อสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้และจำนวนประวัติการสละสิทธ์จะเริ่มนับใหม่
 • ในกรณีที่ผู้ซื้อดำเนินการซื้อขายเสร็จแล้ว แต่ลืมแจ้งผู้ขายในระบบส่งผลให้ห้องการซื้อขายไม่เสร็จสมบูรณ์ ทางบริษัทปูชิดาจะทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเพื่อยืนยันว่าผู้ซื้อลืมและจดจำประวัติการลืม ถ้าครบ 3 ครั้ง ผู้ซื้อจะถูกระงับการใช้งานเป็นเวลา 3 วัน โดยเมื่อครบ 3 วัน ผู้ซื้อสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้และจำนวนประวัติการลืมจะเริ่มนับใหม่
 • ในกรณีที่ตรวจสอบและหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ซื้อมีพฤติกรรมการโกง ทางบริษัทปูชิดาจะทำการระงับการใช้งานของผู้ซื้อเป็นเวลา 15 วันและหลังจาก 15 วันจะพิจารณาตามความเหมาะสม รวมถึงอาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วย

1.4) บทลงโทษในกรณีที่ผู้ขายแจ้งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

 • ในกรณีที่ผู้ขายแจ้งข้อมูลเท็จโดยทำให้ผู้ซื้อดูเหมือนผู้สละสิทธิ์ ทางบริษัทปูชิดาจะทำการจดจำประวัติการให้ข้อมูลเท็จ เมื่อครบ 2 ครั้งผู้ขายจะถูกระงับการใช้งานเป็นเวลา 15 วันรวมถึงอาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วย โดยเมื่อครบ 15 วัน ผู้ขายสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้และจำนวนประวัติการให้ข้อมูลเท็จจะเริ่มนับใหม่
 • ในกรณีที่ตรวจสอบและหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ขายให้ข้อมูลเท็จโดยทำให้ผู้ซื้อดูเหมือนมีพฤติกรรมการโกง ทางบริษัทปูชิดาจะทำการระงับการใช้งานของผู้ขายเป็นเวลา 15 วันและหลังจาก 15 วันจะพิจารณาตามความเหมาะสม รวมถึงอาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วย

1.5) บทลงโทษในกรณีที่ผู้ซื้อแจ้งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

 • ในกรณีที่ผู้ซื้อแจ้งข้อมูลเท็จโดยทำให้ผู้ขายดูเหมือนผู้ทำการยกเลิกการขาย ทางบริษัทปูชิดาจะทำการจดจำประวัติการให้ข้อมูลเท็จ เมื่อครบ 2 ครั้งผู้ซื้อจะถูกระงับการใช้งานเป็นเวลา 15 วัน รวมถึงมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยเมื่อครบ 15 วันผู้ซื้อสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้และจำนวนประวัติการให้ข้อมูลเท็จจะเริ่มนับใหม่
 • ในกรณีที่ตรวจสอบและหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ซื้อให้ข้อมูลเท็จโดยทำให้ผู้ขายดูเหมือนมีพฤติกรรมการโกง ทางบริษัทปูชิดาจะทำการระงับการใช้งานผู้ซื้อเป็นเวลา 15 วันและหลังจาก 15 วันจะพิจารณาตามความเหมาะสม รวมถึงมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย

2. การตั้งห้องประมูล

2.1) รูปภาพของสินค้าจะต้องแสดงส่วนสำคัญทั้งหมดของสินค้า รวมถึง ด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านข้าง(ซ้าย และ ขวา), ด้านล่าง และ ด้านบน

2.2) ชื่อสินค้าจะต้องมีความสัมพันธ์กับตัวสินค้า

2.3) ผู้ขายต้องระบุสภาพสินค้าอย่างชัดเจนและต้องรับผิดชอบต่อสภาพสินค้านั้นๆ

2.4) เมือสร้างห้องประมูลเสร็จนั้น ผู้ขายต้องทำการยอมรับกับราคาสินค้าที่ผู้ขายเป็นคนตั้งและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกในภายหลัง

2.5) ผู้ขายจะต้องยอมรับการขายที่เกิดขึ้นหลังจากการประมูลสิ้นสุดลง หากผู้ขายไม่ยินยอมยอมรับการขายจะมีบทลงโทษตามข้อ 1.2) ข้อที่ 1

2.6) ผู้ขายต้องยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ขายกำหนดเป็นความจริงและต้องไม่ชี้นำไปในทางที่ผิด

2.7) ผู้ขายต้องลงขายเฉพาะ พระเครื่อง เครื่องราง วัตถุมงคล หรือวัตถุที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น

2.8) ผู้ขายไม่สามารถยกเลิกห้องที่เปิดประมูลได้ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาเข้ามาในการประมูลอย่างน้อย 1 คน

3. กรณีที่ผู้ขายมีการรับประกันความพอใจ

3.1) ในช่วงเวลาของการรับประกัน โดยอิงหลังจากเวลาห้องที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ผู้ซื้อสามารถติดต่อบริษัทปูชิดาเพื่อขอข้อมูลการติดต่อของผู้ขายได้ เมื่อทางบริษัทตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง ผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลติดต่อของผู้ขายเพื่อเจรจาหรือถ้าเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโกง ทางบริษัทปูชิดาจะให้ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปและระงับการใช้งานของผู้ขาย

3.2) ในช่วงเวลาของการรับประกัน โดยอิงหลังจากเวลาห้องที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์กรณีที่ผู้ซื้อติดต่อมายังบริษัทปูชิดาและแจ้งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ขายทางบริษัทปูชิดาจะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ซื้อที่แจ้งความและระงับการใช้งานของผู้ซื้อ

3.3) กรณีที่พบว่ามีการฮั้วประมูล(การที่ผู้ทำการปั่นราคาสินค้าให้สูงขึ้นโดยตกลงไว้ก่อนหรือมิได้ตกลงไว้ก่อนกับผู้ขาย) เกิดขึ้นห้องประมูลจะถูกระงับชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบ “เมื่อพบว่ามีการฮั้วประมูลเกิดขึ้นจริง” ผู้มีส่วนร่วมในการฮั้วประมูลจะถูกระงับการใช้งานเป็นเวลา 15 วัน

การชำระเงิน

 • ผู้ซื้อและผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาในส่วนของการชำระเงินรวมถึงการขนส่งสินค้าด้วยตัวเองโดยทางปูชิดาจะมีช่องทางการซื้อ-ขายให้ผู้ซื้อและผู้ขายแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันโดยจะมีปุ่มยินยอมการซื้อการขายเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกัน
 • ราคาที่หน้าประมูลเป็นราคาของสินค้าที่ลงประมูลเท่านั้น
 • ในกรณีใดๆที่เกิด”อาชญากรรม”หรือ”การฉ้อโกงขึ้น” ผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถติดต่อทาง Puchida เพื่อขอรับข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในกรณีนั้นๆได้
 • ผู้ซื้อ หมายถึง ผู้ที่ชนะการประมูลหรือผู้ที่ชนะการเสนอราคา
 • ผู้ขาย หมายถึง ผู้ที่ตั้งการประมูลหรือผู้ที่ตั้งการเสนอราคา